Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting
Sluiten
Sluiten
Organisatie

De Belastingdienst Curaçao is er voor ons allemaal. Op deze pagina vindt u meer informatie over hoe de dienst is opgebouwd, wat de taken van de Belastingdienst zijn en waar het geïnde Belastinggeld voor wordt gebruikt. De Belastingdienst draagt in de algemene zin de verantwoordelijkheid voor het opleggen en innen van de belastingen. Dit betekent dat de dienst enerzijds zorgt dat alle belastingen die voortkomen uit de wet worden geheven en anderzijds dat deze ook worden betaald.

De onderstaande organisaties vormen samen belangrijke schakels op fiscaal gebied binnen het ministerie van Financiën.

 • Sector Fiscale zaken
 • De Inspectie der Belastingen
 • De Ontvanger
 • Stichting Belasting Accountants Bureau (Stichting BAB)
 • De Douane
Sector Fiscale zaken

Er is een nauwe samenwerking tussen de Directie Fiscale Zaken (DFZ), de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger en de Stichting BAB. SFZ is verantwoordelijk voor regelgeving en beleid bij de heffing en inning van belastingen. In dit kader is de relatie met de collega’s van de andere organisaties van belang bij het opstellen van regelgeving en beleid daar deze ook uitvoerbaar moet zijn en vindt ook overleg plaats indien nadere uitleg nodig is van wettelijke bepalingen dan wel beleid.

De Sector Fiscale zaken is belast met de volgende taken:

 • Het opstellen van beleidsnota’s en adviezen en het doen van voorstellen voor het ontwikkelen, bijstellen, bewaken en (doen) uitvoeren van het fiscale beleid;
 • Het afstemmen van het fiscale beleid met andere ministeries, de bestuurlijke autoriteiten, zelfstandige bestuursorganen en particuliere instanties wiens activiteiten raakvlakken hebben met dat beleid;
 • Het behartigen van de fiscale belangen van Curaçao in Koninkrijks- internationaal en regionaal verband;
 • Het voorbereiden, implementeren en beheren van de wet- en regelgeving in fiscale zaken, alsmede het monitoren en ondersteunen van de naleving van deze wet en regelgeving;
 • De zorg voor de nationale juridische en beleidsmatige kaders betreffende invoerrechten en accijnzen en het toezicht op de uitvoering van die kaders en op de kwaliteit van invoerrechten en accijnzen;
 • De zorg voor de nationale juridische en beleidsmatige kaders betreffende belastingen en het toezicht op de uitvoering van die kaders en op de kwaliteit van de belastingen;
 • Het houden van toezicht op de controle-processen ten behoeve van de belastingheffing.
Inspectie der Belastingen

De Inspectie der Belastingen heeft als taak de belastingwetgeving efficiënt en integer uit te voeren. De Inspecteur der Belastingen is formeel belast met de uitvoering van verschillende  landsverordeningen, landsbesluit houdende algemene maatregelen, ministeriele regeling met algemene werking, aanschrijvingen, verdragen en BRNC,die betrekking hebben op  belastingen , werknemersverzekeringen en  volksverzekeringen. Uit deze regelgeving komen de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de Inspectie der Belastingen voort, maar ook de verplichtingen voor belastingplichtigen.

De Inspectie der Belastingen is belast met de uitvoering  van de volgende belastingen:

 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting en premies AOV/AWW, BVZ en AVBZ
 • Winstbelasting
 • Onroerendezaakbelasting
 • Omzetbelasting
 • Successiebelasting
 • Overdrachtsbelasting
 • Registratieverordening 1908

De voornaamste taken van de Inspectie der Belastingen zijn:

 • Verzorgt en bevordert de correctie heffing, controle en opsporing van de belastingen en premies werknemers- en volksverzekering;
 • Stimuleren van de compliance, dat houdt in dat belastingplichtigen en informatieleveranciers zoveel mogelijk uit eigen beweging de regelgeving naleven.
De Ontvanger

De Ontvanger is belast met het innen van de verschillende belastingen en sociale premies.

De belangrijkste taken van de Ontvanger zijn:

 • De invordering en uitbetaling van belastingen en premies werknemers- en volksverzekering welke door middel van aangifte worden betaald dan wel door middel van aanslagen worden geheven;
 • De inning en betaling van belastingen en premies volksverzekering welke bij wijze van afdracht op aangifte worden geheven;
 • De inning van motorrijtuigenbelasting;
 • De invordering van invoerrechten, zegelbelasting en accijnzen;
 • Het doen van uitgaven en betalingen in opdracht van de overheid;
 • Het verrichten van diverse betalingen ten behoeve van het land, zoals restitutie van de belastingen;
 • Beleidsadvisering evenals informatieverstrekking aan zowel belastingbetaler als relevante instanties.
Stichting Belasting Accountants Bureau

Stichting BAB zorgt voor verbetering van de belastingcompliance van alle ondernemingen op Curaçao.

De belangrijkste taken van de SBAB zijn:

 • Het verrichten van boekenonderzoeken inzake de belasting- en premieheffing op Curaçao;
 • Het uitvoeren van een grote variëteit aan werkzaamheden die de compliance bevorderen.

Voor meer informatie over de Stichting BAB kunt u terecht op de website van Stichting BAB www.stichtingbab.com.

De Douane

De Douane is belast met de fiscale taken en niet-fiscale taken. Onder fiscale taken wordt verstaan de heffing, controle, inning en opsporing van de invoerheffingen en accijnzen. Onder niet- fiscale taken wordt verstaan het controleren en opsporen van de in-, uit- en doorvoer van verboden goederen. Verder wordt ook onder niet- fiscale taken verstaan het houden van toezicht bij grensoverschrijding van goederen op de naleving van wetgeving.

Voor meer informatie over de Douane kunt u terecht op de website van de Douane Curaçao www.douane.cw.

Belastinggeld

Geïnde belastingen vormen de grootste en primaire inkomstenbron voor het Land Curaçao. Een groot deel van de overheidsuitgaven wordt gefinancierd met belastinggeld. Voorbeelden hiervan zijn het kunnen aanbieden van onderwijs, het beheer en behoudt van de wegen. Voor het goed kunnen laten functioneren van de overheidsfaciliteiten voor Curaçao en haar inwoners is het dus van groot belang dat de Belastingdienst haar werkzaamheden secuur en met precisie uitvoert. De Belastingdienst is van, maar voornamelijk ook vóór Curaçao.

Belastingwetgeving

In de onderstaande Landsverordeningen en/of belastingverordeningen vindt u alle informatie met betrekking tot de belastingwetgeving op Curaçao.

 • Inkomstenbelasting in de Landsverordening op de inkomstenbelasting 1943;
 • Omzetbelasting in de Landsverordening omzetbelasting 1999;
 • Loonbelasting in de Landsverordening op de Loonbelasting 1976; 
 • Premie Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) in de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering; 
 • Premie Algemene Weduwen –en wezenverzekering (AWW) in de Landsverordening Algemene Weduwen-en wezenverzekering; 
 • Premie Algemene verzekering bijzondere ziektekosten (AVBZ) in de Landsverordening Algemene verzekering bijzondere ziektekosten;
 • Premie Basisverzekering ziektekosten (BVZ) in de Landsverordening basisverzekering ziektekosten;
 • Winstbelasting in de Landsverordening op de Winstbelasting 1940;
 • Successiebelasting in de Successiebelastingverordening 1908.