Inkomstenbelasting
Inkomstenbelasting
Sluiten
Sluiten
Inleiding

Bescherming van minderjarigen is een prioriteit van het ministerie van Justitie in het bijzonder en van het land Curaçao in het algemeen. Het wettelijke kader wordt hierbij gevormd door de internationale verdragen ter zake de bescherming van de rechten van het kind in samenhang met lokale wet- en regelgeving. 

Het is van belang dat voor de veiligheid van het kind bewezen kan worden aan de Immigratieambtenaar, dat hij/zij rechtsgeldig, met toestemming van de verantwoordelijke ouder(s) of voogd(en), deel zal nemen aan een reis naar elders. 

De minister van Justitie hecht er veel waarde aan dat bij controle bij de Immigratie, luchthaven/zeehaven, het één en ander soepel verloopt. In dat kader is het van belang dat het kind of de ouder, personen/instellingen waarmee de minderjarige reist op de hoogte zijn van, met welke documenten zij bewijzen dat het kind en de meereizende persoon toestemming heeft/hebben van de bevoegde ouder(s) of voogd om met het kind te reizen. Naar aanleiding van het vorenstaande wordt hierbij vastgelegd welke documenten bij het reizen overgelegd dienen te worden bij het Grenstoezicht zodat het kind rechtsgeldig kan reizen.

De volgende documenten dienen aan de dienstdoende grensambtenaar getoond te worden bij het reizen als een minderjarige of met een minderjarige. De documenten worden per situatie van de minderjarige opgesomd.

1.1 Één ouder heeft gezag (moeder of vader) of een voogd(es) is bepaald door het Gerecht

a. Reizende met de ouder/voogd die gezag heeft:

 1. Lange uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) &
 2. Uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden).

b. Minderjarige reist alleen of met iemand anders dan de ouder/voogd:

 1. Lange uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) &
 2. Uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden) &
 3. Volledig ingevuld toestemmingsformulier &
 4. Kopie geldig identiteitsdocument of paspoort van de ouder.
1.2 Beide ouders hebben ouderlijk gezag

(Getrouwde ouders of zij hebben het gezamenlijk gezag op grond van gerechtelijke uitspraak of ze hebben het gezamenlijk gezag op grond van een gezamenlijke verklaring bij het Gerecht)

a. Reizende met beide ouders (indien gehuwd):

 1. Trouwboek van de reizende ouders waarin de naam van de minderjarige voorkomt.

b. Reizende met beide ouders (indien ongehuwd):

 1. Lange uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) &
 2. Uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden).

c. Reizende met alleen één ouder (indien gehuwd):

 1. Trouwboek waarin de naam van de minderjarige voorkomt &
 2. Volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de achterblijvende ouder & 
 3. Kopie identiteitsdocument of paspoort van de achterblijvende ouder.

d. Reizende met alleen één ouder (indien ongehuwd):

 1. Lange uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) &
 2. Uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden) &
 3. Volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de achterblijvende ouder & 
 4. Kopie identiteitsdocument of paspoort van de achterblijvende ouder.

e. Reizende met iemand anders of instelling/organisatie (indien gehuwd):

 1. Kopie trouwboek waarin de naam van de minderjarige voorkomt &
 2. Volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de beide ouders & 
 3. Kopie identiteitsdocument of paspoort van beide ouders.

f. Reizende met iemand anders of instelling/organisatie (indien ongehuwd):

 1. Lange uittreksel van de minderjarige (niet ouder dan 6 maanden) &
 2. Uittreksel van het Gezagsregister (niet ouder dan 6 maanden) &
 3. Volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de beide ouders & 
 4. Kopie identiteitsdocument of paspoort van beide ouders.
1.3 Additionele documenten bij het reizen buiten de vakantieperiode

Gelet op de leerplicht van minderjarigen dient buiten vakantieperiodes een toestemming van de schoolhoofd te worden overgelegd. In geval het gaat om een algehele ontheffing van de leerplicht dient een beschikking van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport overgelegd te worden waarmee de ontheffing kan worden aangetoond.

1.4 Additionele documenten bij emigratie

Een minderjarige die verder gaat studeren of in ieder geval gaat emigreren, zal ook het desbetreffende bewijs van uitschrijving (document en stempel in het paspoort) van de Publieke Zaken (Kranshi) moeten overleggen.

1.5 Additionele documenten bij alleen emigrerende minderjarige

Bij het emigreren van de minderjarige zonder de bevoegde ouder(s) of voogd binnen het Koninkrijk, dient naast bovengenoemde documenten tevens de verklaring van geen bezwaar die door de Voogdijraad verleend wordt, worden overgelegd. Voor het verkrijgen van laatstgenoemde verklaring is een tijdige (6 maanden) benadering van de Voogdijraad vereist.

1.6 Uittreksel Gezagsregister

Voor het verkrijgen van een uittreksel van het gezagsregister bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie (Kas di Korte) dient een verzoek minimaal 7 werkdagen van tevoren te worden ingediend. Bij het verzoek dient een lange uittreksel van de Publieke Zaken (Kranshi) worden overgelegd, niet ouder dan 3 maanden. Voor elk verzoek / akte wordt NAF 50,- griffierechten in rekening gebracht. Men dient de griffierechten te voldoen bij indiening van het verzoek aan de infobalie, of in geval van digitale indiening, bij het ophalen van de akte.

1.7 Publieke Zaken (Kranshi)

Om een lange uittreksel uit de basisadministratie te verkrijgen dient er een afspraak te worden gemaakt. De kosten voor het verkrijgen van een lange uittreksel is Naf 10,–.

2. MINDERJARIGE VREEMDELING

Wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige vreemdelingen die naar Curaçao reizen dienen ook rekening te houden met eerder genoemde principes. De reizende minderjarige vreemdeling dient de voor hun land geldende documenten te overleggen waarbij aangetoond kan worden dat de minderjarige met zijn rechtmatige ouders reist of toestemming heeft verkregen ten behoeve van de reis, en zo nodig de aangewezen meereizende meerderjarige.

Het niet kunnen aantonen van de noodzakelijke documenten voor identiteit en een veilig verblijf van het kind kan betekenen dat aan de minderjarige geen toelating wordt verleend óf ten behoeve van het benodigde onderzoek (tijdelijk) onder toezicht wordt gesteld van de bevoegde autoriteiten. 

De over te leggen documenten voor reizende niet-ingezetene minderjarige vreemdelingen behelzen: 

  1. Geboorteakte, identiteitsdocumenten alsook reisdocumenten van de minderjarige; 
  2. Identiteitsdocumenten van de bevoegde ouder(s) die gezag heeft/hebben om toestemming te geven of van desbetreffende voogd; 
  3. De geldige identiteitsdocumenten van de meereizende meerderjarige; 
  4. Documenten die aantonen wie de wettelijke vertegenwoordiger is van de reizende minderjarige.
  5. Indien bijzondere omstandigheden zich voordoen, dienen deze door officiële rechtsgeldige documenten te worden aangetoond. Deze dienen geapostilleerd of gelegaliseerd te zijn.
  6. Volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de achterblijvende ouder(s) waarin de verantwoordelijke en, zo nodig, de meereizende meerderjarige en de verantwoordelijk meerderjarige gedurende het verblijf wordt aangewezen.
2.1 Toeristisch verblijf minderjarige vreemdeling

Een alleenreizende minderjarige vreemdeling dient aangemeld te worden bij de Unit Vreemdelingen Toezicht en Grensbewaking door middel van een volledig ingevuld toestemmingsformulier ondertekend door de rechtmatige wettelijke vertegenwoordiger(s), samen met de benodigde documenten, zoals hierboven opgenomen.

2.2 Langdurig verblijf minderjarige vreemdeling

Indien de minderjarige binnenkomt om langdurig te verblijven dient hij/zij over een vergunning tot (tijdelijk) verblijf, of een inwilligend schrijven hiertoe vanuit de Toelatingsorganisatie Curaçao, te beschikken met als doel gezinshereniging of studie.

3. Spoed en bijzondere gevallen

In spoed – en bijzondere gevallen, naar aanleiding van bijvoorbeeld medische gevallen, kan de Teamleider van de afdeling Grensbewaking van de Unit Vreemdelingen, Toezicht en Grensbewaking worden benaderd op telefoonnummer +5999 674 0143.

TIJDIG BEGINNEN MET VOORBEREIDINGEN

Gelet op de verschillende documenten die overgelegd dienen te worden, de verschillende afspraken bij genoemde instanties die gemaakt moeten worden en de wachttijd om de documenten in ontvangst te nemen, wordt geadviseerd om tijdig met de voorbereidingen voor een reis met een minderjarige te beginnen.